Reklamační řád

Prodávající: SPORTAGON CZ s.r.o.
sídlo Urešova 1737, Kunratice, 148 00 Praha
IČO 24129399 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 181265
e-mail: info@sportagon.cz, reklamace@sportagon.cz
telefon: +420 224 311 203

Reklamační řád stanoví Vaše práva a povinnosti z vad zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy, kterou jste uzavřel(a) s prodávajícím jako spotřebitel prostřednictvím internetového obchodu (na adrese https://www.everlastshop.cz/).

Tento reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek (článek 5), které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, se kterými se může seznámit každý kupující a souhlasí s jejich obsahem před uzavřením kupní smlouvy. Pro zachování přehlednosti je v tomto reklamačním řádu zachováno číslování všeobecných obchodních podmínek.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

5.1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné;

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. 

5.4. Záruční doba uvedená v odst. 5.2 VOP se neuplatní, jedná-li se o:

5.4.1. takovou vadu zboží, která byla příčinou ujednání nižší ceny při uzavření smlouvy;

5.4.2. vadu zboží spočívající v opotřebení, které je způsobené jeho obvyklým užíváním;

5.4.3. vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem;

5.4.4. jinou vadu, pro kterou neuplatnění záruční doby vyplývá z povahy věci.

5.5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

5.6. V případě oprávněné reklamace, tedy uplatnění práva z vady zboží, za které je prodávající odpovědný, má spotřebitel nárok:

5.6.1. opravu zboží,

5.6.2. výměnu zboží,

5.6.3. slevu z ceny zboží,

5.6.4. odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny)Je-li vada odstranitelná, prodávající zboží přednostně opraví, nezvolí-li spotřebitel výměnu zboží. Výměna zboží se uplatní pouze tehdy, pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné. Týká-li se vada pouze součásti zboží, má spotřebitel nárok požadovat jen výměnu této součásti.

Není-li vada odstranitelná, spotřebitel může přijmout nabídku prodávajícího na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo odstoupit od smlouvy.

5.7. Práva z vadného plnění může spotřebitel uplatnit dodáním reklamovaného zboží prodávajícímu na adresu sídla a výdejního místa (showroom): Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00, a to zasláním zásilky, nebo osobním doručením. Současně s dodáním reklamovaného zboží Spotřebitel má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží nebo popsat projevy vady a prokázat uzavření smlouvy. Pro tyto účely může spotřebitel využít reklamační formulář, který je ke stažení ZDE. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

5.8. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne (neoprávněná reklamace), potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace. Součástí takového potvrzení bude mimo jiné identifikace prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel upřednostňuje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

5.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší lhůtě. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem byla vada odstraněna, je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace.

5.10. V případě opravy zboží prodávající v oznámení dle odst. 5.9 VOP uvede lhůtu pro vyzvednutí opraveného zboží. V případě, že si spotřebitel zboží nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Zpět do obchodu