Podmínky ochrany osobních údajů

SPORTAGON CZ s.r.o.,

se sídlem Urešova 1737, Kunratice, 148 00 Praha, IČO: 24129399, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 181265,

(dále jen „Společnost“)

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše Společnost Vám tímto dokumentem poskytuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů naší Společností v souvislosti s vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení (e-mailový newsletter) nebo prohlížením webových stránek Společnosti (dále jen „Důvod zpracování“).

Naše Společnost je správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů naší Společností pro jeden nebo více Důvodů zpracování dle konkrétního případu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat.

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme v souvislosti s konkrétním Důvodem. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom Vám mohli poskytovat služby související s konkrétním Důvodem v co nejvyšší kvalitě. Vaše osobní údaje zpracováváme od udělení souhlasu s jejich zpracováním, do okamžiku, kdy je tento souhlas odvolán. Poté uchováváme Vaše údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro technické zajištění jejich odstranění z našich databází. Dále uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli při jednání souvisejícím s Důvodem zpracování, v rozsahu:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaše poštovní adresa;
 • Vaše e-mailová adresa;
 • Váš telefonický kontakt.   

Tyto Vaše osobní údaje zařazujeme do databáze kontaktů souvisejícím s Důvodem zpracování, dále je v databázi evidujeme a využíváme je pouze za účelem souvisejícím s Důvodem zpracování s cílem poskytování našich služeb v co nejvyšší kvalitě.

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší Společnosti platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. V případě předání Vašich osobních údajů mimo naši Společnost externím zpracovatelům jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme nikomu mimo naši Společnost s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš výslovný souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • některou z marketingových agend pro nás zajišťuje externí zpracovatel (Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii).Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči naší Společnosti můžete uplatnit:
 • právo získat potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů naší Společností a na přístup ke všem osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Máte rovněž právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i separátně pro kterýkoliv z Důvodů zpracování. Odvolat svůj souhlas můžete jednoduše prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na info@sportagon.cz. Vaše práva na ochranu osobních údajů naše Společnost plně respektuje. V případě jejich uplatnění, nebo pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se námi prováděného zpracování Vašich osobních údajů, obracejte se prosím přímo na naši Společnost prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 • E-mail: info@sportagon.cz
 • Adresa: SPORTAGON CZ s.r.o., Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00

Pokud se budete domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).Další podrobné informace a zásady zpracování osobních údajů naší Společností naleznete na adrese https://www.fatpipe.cz.

2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole souhlasu prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a na základě toho souhlasím s tím, aby správce, kterým je Společnost, zpracovával mé osobní údaje pro jeden nebo více Důvodů zpracování dle konkrétního případu a s tím souvisejících marketingových činností s cílem zkvalitňování služeb Společnosti po dobu a za podmínek shora uvedených. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů. 

Zpět do obchodu